RSS

Ezékiel címkéhez tartozó bejegyzések

Victor és Ezékiel

Viktor Ügó széles látókörére utal a regénye, az 1793. Tényleg. Még Ezékiel prófétát is emlegeti, ami a Bibliában van. Róla írtam az egyik júliusi bejegyzésben: Ezékiel első néhány fejezete. Ott egy színes .pdf anyagot is elhelyeztem annak idején. Érdemes belenézni, mert van benne egy fantáziarajz arról a bizonyos szekérről, amire Victor Hugo hivatkozik.

Az alábbi leírás a francia Konventet mutatja be (2. rész, 3. könyv: A konvent), nagyon plasztikus, ugyanakkor részletes:

“A falak mentén egyenes, bő redőjű, a zöld alapszínnél sötétebb zöld koszorúkkal mintázott posztófüggönyök hullottak alá, amelyek a karzat párkányától egész a padlóig beborították a tanácsterem falait. A posztókárpit fölött a fal színe ridegen csupasz fehér volt. Ebbe a falba minden párkányzat vagy virágdísz nélkül két emeletsorban vágódtak be a karzatok. Alul a négyszögletű, felül a kerekded alakú nagy erkélyek, mert még Vitruvius építészeti elvei uralkodtak: a bolthajtásos íveket mindig a gerendás benyílók fölé kellett emelni. Tíz-tíz tribünje volt az ülésteremnek a terem két hosszabbik oldalán, és a két végén két-két hatalmas páholy: összesen huszonnégy. Ezekben tolongott a hallgatók tömege.
Az alsóbb tribünök látogatói elözönlöttek minden talpalatnyi helyet, és a karzat minden öblét megszállottak. A felsőbb karzatokon vasrúd korlát futott körül, úgy könyökmagasságban, avégből, hogy a nézőket a lépcsőkről föláramló tömegek ki ne szoríthassák a karzatról az ülésterembe.
Egyszer mégis megtörtént, hogy egy ember lezuhant a karzatról, és félig-meddig Massieu beauvais-i püspök nyakába esett. Nem ütötte agyon magát, s így szólt: „No lám, mégiscsak lehet valami hasznát venni egy püspöknek.”
A Konvent terme általában kétezer személy befogadására volt berendezve, de a felkelés napjaiban háromezer is beszorult.
A Konvent naponta két ülést tartott, egyet délelőtt, egyet az esti órákban.
Az elnök karosszékének kerek volt a háta, és aranyos szögekkel verték ki.
Asztala négy szárnyas szörnyfigurára támaszkodott, amelyek egyetlen lábon ültek. Mintha az Apokalipszisből szalajtották volna ide őket, hogy tanúi legyenek a forradalomnak. Mintha azért fogták volna ki őket Ezékiel szekeréből, hogy Sanson taligáját húzzák.
Az elnök asztalán nagy csengő állott, amely kisebbfajta harangnak is beillett volna, továbbá hatalmas réz tintatartó, és egy nagy, pergamenbe kötött könyv, amely az ülések jegyzőköny­veit tartalmazta.
Néha egy-egy levágott fejből erre az asztalra csurrant a vér, ahogy a pika végén odanyújtották.
A szónoki emelvényre kilenc lépcsőfok vezetett. Ez a lépcső olyan magas, meredek és kényelmetlen volt, hogy Gensonné egyszer megbotlott rajta, amikor az emelvényre igyekezett. – A lépcső olyan, mint amelyik a vérpadra visz! – mondta. – Jól teszed, ha megtanulod rajta a járást – kiáltotta oda Carrier. Azokon a helyeken, ahol a fal túlságosan üresnek és mezítelennek látszott, például a terem sarkaiban, az építész díszítésül vesszőnyalábokat applikált; a fejszék éle kifelé fordult.
A szónoki emelvénytől jobbra és balra két oszlopon egy-egy tizenkét láb magas kandeláber emelkedett, amelynek csúcsán négy pár lámpás pislákolt. Minden karzaton volt egy-egy ilyen kandeláber. A lámpatartók alapzataira szabályos karikák voltak faragva, ezeket a nép a guillotine nyakláncainak nevezte.”

Amikor Ezékiel szekeréről beszél az író, akkor ez csak annyit jelent, hogy Ezékiel írta le a szekeret. Nem pedig ő ült rajta. A valóságban ezen a trónon maga Isten ült:

Ezékiel 1,3-tól: “Valójában lőn az Úrnak beszéde Ezékiel paphoz, a Búzi fiához a Káldeusok földén, a Kébár folyó mellett, és lőn ott rajta az Úrnak keze. 4 És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, a mely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó ércz látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből. 5 És belőle négy lelkes állat formája tetszék ki, és ez vala ábrázatjok: emberi formájok vala, 6 És mindeniknek négy orczája vala, és négy szárnya mindenikőjöknek; 7 És lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa mint a borjú lábának talpa, és szikráznak vala, mint a simított ércz színe. 8 Továbbá emberi kezek valának szárnyaik alatt négy oldalukon. Mind a négyőjöknek orczái és szárnyai. 9 Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve, nem fordultak meg jártukban, mindenik az ő orczája irányában megy vala. 10 És orczájok formája vala emberi orcza, továbbá oroszlán-orcza mind a négynek jobbfelől, és bika-orcza mind a négynek balfelől, és sas-orcza mind a négynek hátul; 11 És ezek az ő orczáik. És szárnyaik felül kiterjesztve valának, mindeniknél két szárny összeér vala, kettő pedig fedezé testöket. 12 És mindenik az ő orczája irányában megy vala, a hová a lélek vala menendő, oda mennek vala, meg nem fordulván jártukban. 13 És a lelkes állatok közt látszék, mint egy égő üszög, a mely lángolt, mint a fáklyák, ide s tova futkározva a lelkes állatok közt; és a tűznek fényessége vala, és a tűzből villámlás jöve ki. 14 És a lelkes állatok ide s tova mozognak vala, mint a villámlás czikázása. 15 És mikor ránéztem a lelkes állatokra, ímé egy-egy kerék vala a földön az állatok mellett mind az ő négy orczájok felől. 16 A kerekek mintha tarsiskőből készültek volna, és mind a négyüknek ugyanazon egy formája vala, és úgy látszának egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna; 17 Jártukban négy oldaluk felé mentek vala; meg nem fordulnak vala jártukban; 18 És talpaik magasak valának és félelmesek, és e talpak rakva valának szemekkel köröskörül mind a négynél. 19 És mikor járnak vala a lelkes állatok, járnak vala a kerekek is mellettök, és mikor fölemelkednek vala az állatok a földről, fölemelkednek vala a kerekek is. 20 A hová a lélek vala menendő, mennek vala, a hová tudniillik a lélek vala menendő, és a kerekek fölemelkednek vala mellettök, mert a lelkes állatok lelke vala a kerekekben. 21 Ha azok mentek, ezek is mennek vala, és ha azok álltak, ezek is állnak vala, és ha fölemelkedtek a földről, fölemelkednek vala a kerekek is mellettök, mert a lelkes állatok lelke vala a kerekekben. 22 És vala mintegy mennyezet az állatok feje fölött, olyan mint a csodálatos kristály, kiterjesztve felül fejök felett. 23 És a mennyezet alatt szárnyaik egyenesek valának, egyik a másikkal összeérvén; mindegyiknek kettő vala, a melyek befedik vala innen, és mindegyiknek kettő vala, a melyek befedik vala amonnan az ő testöket. 24 És hallám szárnyaik zúgását, mint sok vizeknek zúgását, úgy mint a Mindenhatónak hangját, mikor járnak vala, zúgás hangját, mint valami tábornak zúgását; mikor állának, leeresztik vala szárnyaikat. 25 És lőn kiáltás a mennyezeten felül, a mely vala fejök felett, és ők megállván, leeresztik vala szárnyaikat. 26 És a mennyezeten felül, a mely fejök felett vala, látszék mint valami zafirkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján látszék mint egy ember formája azon felül; 27 És látám izzó érczként ragyogni, a melyet, mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva és fölfelé; és derekának alakjától fogva és lefelé látám, mintha tűz volna. És fényesség vala körülötte, 28 Mint a milyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség köröskörül. Ilyen vala az Úr dicsőségének formája, és látám, és orczámra esém, és hallám egy szólónak szavát.”

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012/01/18 hüvelyk Olvasónapló

 

Címkék: , , ,

Olvasnivaló – Ezékiel látja a jövőt

Ez az olvasnivaló: inkább néznivaló. Bár néhány fejezetet mellékelek nyomtatható és színes formában, a templomot meg kell nézni! Készültek róla filmek:

A templom 3D grafikája (oroszul): ide klikk. Vagy éppen makettekkel angolul: klikk ide. (Néhány perces videók, amelyek minden rajznál jobban demonstrálják a Biblia szavait.)

(Aki pedig szét szeretne nézni a templomban, Heródes idejében: klikk ide. Vagy éppen Salamon templomát szeretné látni: klikk ide.)

Az olvasáshoz alább megtalálható a 34., 36., 37., 38., 39. fejezet (olvasandó: 34, 37), a végén pedig a 40. fejezettől a tömör vázlat. Klikk ide a .pdf letöltéséhez, ahogy az előző bejegyzésben:

klikk a képre

Befejezésül: érdemes visszatérni és megnézni az első fejezet látványát számítógépes grafika segítségével is. A film közben a férfi hang angolul olvassa fel Ezékiel könyve első részét: klikk ide.

Ezennel vége az Ezékiel bejegyzés-sorozatnak. Viszlát Felsőtárkányban.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011/07/30 hüvelyk Felsőtárkány

 

Címkék: , , , , , ,

Olvasnivaló – Ezékiel és a népek

Akkor most kapcsoljunk egy kicsit magasabb sebességi fokozatba. Az augusztus 3-i téma intenzív olvasást igényel. A népek ítéletét hirdeti Ezékiel 8 fejezeten keresztül. Persze most is kiszíneztem az oldalakat a didaktikusság és a jobb olvashatóság érdekében. A nagy, hajós oldal a gyerekek kedvéért került bele. Hosszút kell olvasni, cserében, minden eddiginél színesebbek az oldalak! Ja, és nem kell megijedni, nem fogjuk részleteiben tanulmányozni a fejezeteket, elvégre 50 perc az 50 perc.

Vigyázat, a letölthető fájl mérete 23 MB. Lassú, de megéri… elolvasni!

Klikk ide a .pdf letöltéséhez, ahogy az előző bejegyzésben:

klikk a képre

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011/07/30 hüvelyk Felsőtárkány

 

Címkék: , , , , , , , , , , ,

Olvasnivaló – Ezékiel az őrálló

Az előző két bejegyzésben bőséges olvasni valót ajánlottam. Az őrálló témaköre rövidebb, de fontos fejezete Ezékiel könyvének és az életünknek. Augusztus 2-án, kedden délelőtt lesz róla szó.

Klikk ide a .pdf letöltéséhez, ahogy az előző bejegyzésben:

klikk a képre

(A 4. fejezetet csak érdekességképpen tettem a végére, demonstrálván, hogy az őrálló feladata nem könnyű.)

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011/07/30 hüvelyk Felsőtárkány

 

Címkék: , , , , ,

Olvasnivaló – Ezékiel látja a pusztítást

Ha valaki tovább szeretne olvasni, méghozzá abban a formában, ahogy az első részben láttuk, felteszem a következő olvasandó fejezeteket is. Érdemes kinyomtatni, és mivel széles margót hagytam, arra is alkalmas lehet, hogy a szélekre jegyzeteljünk, miközben szeretnénk mélyebben megismerni ezt a nagyon érdekes könyvet. Mit üzen Isten? Keressük!

Klikk ide a .pdf letöltéséhez, ahogy az előző bejegyzésben:

klikk a képre

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011/07/30 hüvelyk Felsőtárkány

 

Címkék: , , , , , , , , , , ,

Olvasnivaló – Ezékiel első pár fejezete

Ezékiel látványos. Hát gondoltam, nem megtörve, nem is megcsavarva, mégis áttördelve, kicsit olvasmányosabb, a látványhoz igazított formában: közzé teszem az első három fejezetet. A próféta nem kerülgeti a forró kását, hanem a lényegre tér. Látomásában Istennel találkozik. Ez a pár oldal elég lesz a ráhangolódáshoz!

Klikk ide a .pdf letöltéséhez:

klikk a képre

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011/07/29 hüvelyk Felsőtárkány

 

Címkék: , , ,

Ezékiel – forever

Ahogy erről korábban beszámoltam (itt), augusztus első hetében a Biatorbágyi Testvérgyülekezet Felsőtárkányban, a Hotel Táltosban pihen, táborozik, üdül. Isten Igéje, a Biblia nélkül még nyaralni sem szívesen megy el a keresztény hívő ember. Így itt is előkerül a Szentírás. Délelőttönként Ezékiel könyvével fogunk foglalkozni, esténként néhány érdekes téma kerül majd elő. Többek között vendégelőadóként beszél Joy Malyakely, akiről már korábban írtam az Amikor az indiai imádkozik c. bejegyzésben.

Ízelítőként néhány gondolat az öt alkalmat felölelő bibliatanulmányozásból:

Július 31-e, vasárnap este: A vízió és a tekercs

Ezékiel nem túl sok időt tölt könyvének bevezetőjével, egyszerűen leírja amit látott. De nem is akármit, valami csodálatos jelenséget, amit, ha ma látnánk is szemkápráztató volna. Erich von Däniken ezt a valamit UFO-nak nézte, mekkorát tévedett! Úgy is mondhatjuk: egyszerűen butaságokat írt. Ez ugyanis nem más, mint Isten dicsőségének a megjelenéset. Aki nem hiszi, olvassa el az első 11 fejezetet Ezékiel könyvéből. A látvány megadja az alaphangot az egész könyv számára.

Miután Ezékiel megszemlélte a csodálatos víziót, találkoznia kellett Isten beszédével, szavával, annak írott formájával, szintén látomásban. Izgalmas kérdés: mi történik a tekerccsel, amit látott?

(Olvasandó fejezetek: Ezékiel 1,1 – 3,4 – LETÖLTHETŐ: ide kattintva)

Augusztus 1-e, hétfő délelőtt: A katasztrófa víziója és a pusztítás

Átugrunk néhány fejezetet, de nem végleg. Még visszatérünk az őrálló kérdésére, ami kihagyhatatlan, ha Ezékielt olvassuk. De ha már a víziót láttuk, kövessük előbb végig Isten dicsőségének az útját! Merre megy? Miért megy? S ha már elment, mi következik? Jön az ítélet:
Eltöröm a kenyér botját: Éhínség tizedeli a lakosságot. / Dögvészt bocsátok: Járványok pusztítanak. / Fegyver tör rátok: Háború tör ki, népek támadnak az országra. / Vadállatok jönnek: Nem voltak zárt járműveik. Ha volt is, az nem tudott önállóan mozogni. Így bénul meg az élet, amikor a vadállatok elárasztják az országot.

(Olvasandó fejezetek: Ezékiel 8-11; 14 – LETÖLTHETŐ: ide kattintva)

Augusztus 2-a, kedd délelőtt: Az őrálló és a venyige

A feladat adott minden hívő ember számára. A részletek különbözhetnek, de a hallgatás hiba. Az értéktelen munkás pedig olyan mint a venyige. Tűzre való. Egy ismert igeszakasz és egy alig olvasott igeszakasz együtt!

(Olvasandó fejezetek: Ezékiel 3-7; 33; 15 – LETÖLTHETŐ: ide kattintva)

Augusztus 3-a, szerda délelőtt: A népek és a világmisszió

A 24. és 32. fejezet között a népekről van szó. Tírusz, Szidón, Egyiptom stb. Isten nem felejti ki a számításból ezeket az Izráel közelében élő népeket. Nem feledkezett meg rólunk sem. Mi kiről feledkezünk meg?

(Olvasandó fejezetek: Ezékiel 25-32 – LETÖLTHETŐ: ide kattintva)

Augusztus 4-e, csütörtök délelőtt: A jövő

Isten kézbe veszi az irányítást, mint mindig, ha nagy gáz van Izráellel. A hűtlen pásztorok képtelenek ellátni a feladatukat, ezért az Úr megígéri, hogy saját maga fogja a népét terelgetni. Hogyan teszi mindezt?

(Olvasandó fejezetek: Ezékiel 34; 37; 40-48 – LETÖLTHETŐ: ide kattintva)

A két esti alkalom témája:

  • Beteges egészség és egészséges betegségek
  • Valóban a halál-e az élet legnagyobb kudarca?
 
2 hozzászólás

Szerző: be 2011/07/20 hüvelyk Felsőtárkány

 

Címkék: , , , , , , , ,